නගර සංස්කරණය Mexico - Colima

Martha Torres Mejía
Los Picachos
El Ramalazo
Ex-Hacienda el Limón
La Palma
El Regimiento
Nicasio Ponce
Martín Pinto
El Triángulo (Juan Madrigal)
San Francisco
El Yaqui
Ninguno [Avícola y Ganadera de Jalisco Dos]
La Montrica
Milán
Arroyo Verde
La Nogalera
Mascota [Balneario el Real]
El Túnez
El Túnel
Los Peña
Armeria
Ninguno
Arturo Peña
Elena Betancourt
Estación Fernández
Elisa Figueroa
El Real
El Remudadero
Rancho de Bernardo
La Palma Real
Emiliano Zapata
Mendoza
Mocambo Dos
Arroyo Seco
Montitlán
El Vidrio
Enrique Mendoza
El Zacate
Minatitlán
Mi Ranchito
Ninguno [Centro de Espectáculos Santiago]
Ninguno [Trituradora del Municipio]
El Treinta y Tres
El Verano
San Gabriel
Rancho de Garibay
Nahualapa
Ninguno [CECAF AC]
La Papayera
La Parota
La Pareja
Ninguno [Pozo Cinco SARH]
Apasco [Mina de Yeso]
Miramar
Montegrande
El Triango
Ninguno [Zona de Tolerancia]
El Refugio (Casa Blanca)
Arturo Noriega Pizano
Estapilla
Angeles de los Infiernos
El Recuerdo
Mata de Chile
Rancho de Aguirre
El Vergel
El Remate
La Palmera [Dulcería]
Aquiles Serdán (Tamala)
Felipe
El Ventarrón
Marcos Mendía Jiménez (Los Loros)
Ninguno [Campamento de Ejidatarios]
Rancho de Guerrero
El Refugio
Microondas
La Parota (Rafael Contreras)
Everardo Arzac Gómez
Rancho de Jasso
Estrecho
Maritza
Antonio Tejeda Olivera
El Reparo
San Francisco Javier
Escaltitán
El Volantín
Montecristo
El Torreón
Miguel González
Rancho de Cheque
La Noria
El Trapiche
Aráceas [Vivero]
La Ordeña
El Reparito
El Veintitrés de Infantería
El Retorno
La Parota Herrada
Mina Peña
María Dolores
El Venado

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Other Services - Other
Automobile
Universities, Colleges & Training
Shopping/Store - Other
Shopping/Store - Food & Restaurant
Other Services - Public Places
Other Services - Public Services
Travel & Tourism - Hotel & Lodging