නගර සංස්කරණය Mexico Guerreroරජයේ/පළාත

Barranquilla (La Pulga)
Barrio de los Tejas (Las Maravillas)
Barrio de Hoja Dura (Arroyo Chimalapa)
Palmitas de Papagayo (Las Palmitas)
Palo Seco
Las Peñas
Barrio Nuevo la Laja
Las Paredes
Barrio el Taráramo
Totomixtlahuaca
Barranca el Guajolote
Palo Nuevo
Barrio de Lozano (El Rosario)
El Cajete
Las Peñas (El Diez)
Barrio de las Flores
Las Patacuas
El Buey
Totolapa
Barrio Nuevo (Toro Pando)
El Calguaje
Tondoche
Palma Real
Torreón
Totolzintla
Las Pilitas
Totolán
El Cablote
Barrio Nuevo de los Muertos
Tozunte
Tragadero
Palma Quemada
Las Piedras de Amolar
Barrio de San Agustín
Palma Liada (El Chubasco) [El Ranchito]
Las Pilas
Barranca Piña
Palo Blanco
Palo Chino
Oztocingo
Tototla
Tomatepec
Palo Solo
Las Parotitas
Totomochapa
Barranca San José
Totoapa
Totoxocóyotl
El Cabritero de Domínguez (Cabritero)
Barranca Zorro (Rancho Manuel Galeana)
Las Placitas
Palizada
Tlaxco
Palo de Tehuaje
El Calabozo
Palma Sola
Palma Liada Dos
Totonancintla
Barrio Nuevo
Barranca Xoco
Las Parotillas (Las Parotillitas)
El Callado
Las Piñas
Palo Barrenado
Barrio del Carmen
El Calabazal
Barranca Prieta
Palo de Arco
El Cacalote
Totoltepec
Las Piedras
Palmillas
Barrio el Calvario Dos
Palo Gordo
Barrazal
El Calhuaje
El Cacahuananche
Barranca Tecoani
Palo Dulce
Barrio Molina
Barrio de Guzmán (El Limón)
Tototepec
Las Peñitas
Palito Verde
Barranca Tecolote
Barranca Seca (Rancho Jacinto Santiago)
Barranca Pobre
Barrio la Villa
Barranca Seca
El Cacao
Barrio de Guadalupe
Las Parotas
Torrentlán
Barrio de los García (Pata de Marrano)
Barranca Tigre
El Cajoncito
El Cajinicuil
Totohuehuetlán
Palmarillos
Las Pascuas

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Travel & Tourism - Hotel & Lodging
  • Reality Inn
  • Carretera Federal Acapulco - Zihuatanejo Km., San Jerónimo de Juárez, Coyuca de Benítez - Tecpan De Galena, Gro., Mexico
Other Services - Other
Shopping/Store - Shopping mall & Supermarkets
Shopping/Store - Other
Shopping/Store - Food & Restaurant
Universities, Colleges & Training