නගර සංස්කරණය Mexico Michoacánරජයේ/පළාත

La Manzana de Santa Cruz
Las Capillas
La Huizachera
Las Caramicuas
La Villera
Laguna de Cortés
La Zoquitera
La Vinata Vieja
La Manza
La Vinatilla
La Zábila
El Edén (Camino al Edén)
El Guarda Ganado
La Higuera Panda
La Vinata
El Sandillal
El Escobal
El Rodeo de las Rosas
La Sabina
Coahuayana Viejo
Cuparátaro
La Higuera Mocha
La Imagen (Santa Mónica)
Labor
Cunio
La Higuera Colorada
El Romeral (El Jicote)
La Sábila
El Guariche
La Higuerilla (Los Lirios)
Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro)
La Virgen
Las Chambandicuas
La Manflora
Las Charandas
Coahuayana de Hidalgo
La Yerbabuena (La Hierbabuena)
La Higuerita
Las Capulinas (Los Capulines)
Curicipo
La Zacatera
La Higuerita (Colonia San Rafael)
El Roncador
Las Charandas (La Limita)
El Salvador
La Mameyera
La Yesca
El Edén
El Rodeo (Las Praderas)
El Rosal
La Huisachera
Cupuyo
La Majahuita
La Manzanillona
El Durazno (San José del Durazno)
Comala
Comanjá
El Salzahuate
La Salada
Coacuyulito
La Majada del Encino
La Manga
El Rodeo de Soledad Grande
La Zinamba
El Guapeño
El Rodeo de Andrade
Las Ceibillas (Pueblo Viejo)
La Viña
Las Charandas (La Zarcita)
El Román
La Higuera de la Virgen
La Ziranda (El Fresno)
La Manzanilla
Curimeo
La Injertada
La Yuca
Comiémbaro
Curijineo
El Eje
La Salada (La Saladita)
El Escobetillo
La Zorrillera
La Saiba
La Yerbabuena
La Villita
La Mandarina
La Zanja
La Mantilla
Cupandarillo
La Zísamba
El Romero
La Manzanillera
Ciudad Lázaro Cárdenas
La Yerbabuena (La Cieneguita)
Lago del Paraíso
Cupuán del Río
Comburindio
La Vinatita
Las Canteras
Cliserio Villafuerte el Chico

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Events, Sports & Attraction
Other Services - Other
Shopping/Store - Other
Shopping/Store - Food & Restaurant
Universities, Colleges & Training
Other Services - Public Places
Automobile
Travel & Tourism - Hotel & Lodging
Banking & Finance