නගර සංස්කරණය Mexico - Oaxaca

Paraje la Laguna
Palotada (San Juan Palotada)
Paraje la Loma de Santa Ana
Paraje el Pipe
La Labor (Gulera)
La Josefina
Panteón Viejo
Guigoza
Guigubille
La Junta de los Arroyos
Papaloapan
Agua Tinta (Pozo de Águila)
Paraje Cuedani
Agua Tendida
La Istmeña
Paraje el Pocito
Paraje Cruz de Juan
Agua Santa
Paraíso
Guigora
Paraje el Mogote
Agua Trapo
Guillaya (Arroyo de Guillaya)
Paraje
Agua Salada
Parada Zapotal
Parada San Antonio
La Juquilita (Colonia la Juquilita)
Paraje del Rancho [Balneario el Rocío]
Paraje Galga
Agua Pescado
La Jabalina
Agua Pumarosa
Agua Toro
Paraje la Fresnera
Paraje el Corralito
Pando Colorado
La Joya
Paraje Detrás de la Loma
Agua Taraguntín
Agua Tabaco
Agua Rica
Paraje el Chilar
Agua Pólvora
Guishihui
Paraje el Higo Montes
Agua Torcida
Guigulana
Panela
Paraje la Loma
Guilayusi
Agua Tejocotes
Paraje del Perro
Paraje Caballetillo
La Juquilita
Paraje el Cerrito
La Joya Manantial
La Junta del Río
Gulavani
La Labor
Agua Sótano
La Junta de los Ríos
Paraje Guego Shite
Paraje la Cruz Blanca
Agua Platanillo Uno
Agua Tijera
Guiuxhalaxhe (Camino a la Presa)
Paraje Camino a la Mina
Guigubaá Arriba
Guigogenda
Paraje la Resurrección
Paraíso del Naranjo
Guivicia
La Joya del Gavilán
Agua Temazcal
La Joya de Santa María
Pando
Guigubá
Agua Teopoxco
Guishilián
Panzacola
Paraje Bersabé
La Junta
Agua Sangre
Paraje el Zapotal
La Joroba
La Jícara
Paraje la Magueyera
Parada San Vicente
Guixé
Papalocuatla
Guigovelaga
Paraje del Limón
Paraje la Carroza
La Jacaranda
Agua Relámpago
Paraje Hacienda Vieja
Guigoxo
Paraje la Colorada
Paraje la Calavera (Llano la Calavera)

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Hospital, Medical & Healthcare
Other Services - Other
Shopping/Store - Other
Night Club, Casino & Bar
Travel & Tourism - Hotel & Lodging
Universities, Colleges & Training
Shopping/Store - Food & Restaurant