නගර සංස්කරණය Mexico Tamaulipasරජයේ/පළාත

Seis de Abril
Tamistla
Santa Petra
Tajada
Tamaholipa
Santiaguillo
Sergio Lugo
Santo Niño (David Ramírez Arredondo)
Santana Flores
Soledad del Alto
Setenta y Siete
Santa Teresa
Silva Sánchez
Soledad
Sor Juana Inés de la Cruz
Santo Niño
Tabla Tirada
Sinaí
Siete de Noviembre
Sección Diez
Segundo Sector
Santo Domingo del Charco
Siete Presas
Soledad de los Reyes
Santo Santiago
Soledad de los García
Santo Domingo
Santo Tomás (Camarillo)
Sugar Motel
Sebastián Ríos
Solomoneño
Severo
Sierra Mojada
Santa Trinidad
Sinaloa
Santa Rosa
Santander Jiménez
Saucito
Subida Alta
Soto la Marina (Eleuterio Ávalos M.)
Sección Veintiséis
Tamaulipeca
Subida de Palmas
Santa Úrsula
Segunda Ampliación Ojo de Agua
Seis de Enero
Santa Rosa (Estación Santa Rosa)
Santa Rita
Suspiro
Tachay
Santa Vicenta
Tacuba
Santa Paula
Soliseño
Seis de Enero (Miguel Hidalgo Segundo)
Sociedad Unión y Progreso
Santana
Santísima Trinidad
Santa Polonia
Sol de Mayo
Santo Domingo (La Loma)
Tamatán
Santa Rosalía
Sierra Ventana
Servando Canales Dos
Sección Diez y Seis
Servando Canales (La Arena)
Sendero de Luz (El Canelito)
Sifón Grande
Santa Rita Dos
Santa Victoria
Seis de Mayo
Saucillo
Seis de Octubre
Tacalitos
Siete Hermanos
Santa Viviana
Santo Tomás
Siete Leguas
Soledad de los Pérez
Siete Hermanas
Servando Canales Uno
Soto la Marina
Talismanes
Santo Domingo Sur
Segunda Ampliación Mariano Escobedo
Tamatan y Buenos Aires
Silvano Alcocer
Tabares
Tahuachalito
Sector Vista Hermosa
Segunda Unidad Xicoténcatl
Santa Teresita
Seryjalebo
Santa Victorina de las Palmas
Santa Sofía
Sierra Hermosa
Simón Bolívar
Servando Canales
Santos Rodriguez

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Other Services - Other
Travel & Tourism - Hotel & Lodging
Shopping/Store - Food & Restaurant
Shopping/Store - Other
Automobile
Hospital, Medical & Healthcare
Other Services - Government