නගර සංස්කරණය Mexico - Tlaxcala

Ixtafiayuca
José Moisés Domínguez
La Magdalena Tlaltelulco
La Cabaña
La Loma del Cortijo
La Ciénega
La Carreta
José Maria Morelos
La Candelaria Teotlalpan
La Mesa (La Cumbre) [Rancho]
Ixcotla
Hermanos García
Gustavo Díaz Ordaz
La Aurora
Juquila
Gerardo Franco
Ixtaliayuca
Juan Antonio
La Compuerta
Huexoyucan
Guillermo Macías
La Lobera
Izocorral
Juan Antonio Gálvez [Cartonera]
La Loma del Jardín
La Concepción
Ignacio Zaragoza
La Calera
Guadalupe Victoria
Francisco Villa
Jainene
La Mancera
Granja de Guadalupe
La Mesita
Jagüey de Novillos
La Obra
Huamantla
Juan Zavala
La Cañada
Huiloapan
Hacienda San Blas Cuaxomulco
Jagüey Prieto
José María Morelos y Pavón
La Loma [Colonia]
La Mesa Grande
Juan Lima Olivares
Guadalupe Hidalgo
Huexotitla
La Caridad Cuaxonacayo
Huitzcolotla
Hualcaltzinco
La Bolsa
Hueyocotl
La Arena
Jesús
La Palma
Jesús Tepactepec
Jesús Huitznahuac
Ixtenco
Guadalupe Tlachco
Ixtlahuaca
Guadalupe
Hueypresa
La Blanca
Guadalupe Texcalac
Hueyrastrujo
Jagüey de Enmedio
La Noria
La Cabaña del Indio [Rancho]
La Candelaria [Rancho]
La Nopalera
La Patada
La Luz
La Magdalena Cuextotitla
La Loma de Zacatepec
La Colonia
La Asunción Rascona
Huactzingo
Guadalupe Cuauhtémoc
General Rafael Avila Camacho
Igancio Allende
La Magdalena Soltepec
Guadalupe los Capulines
La Ocotera [Rancho]
La Loma
La Martinica
Guarda Bosque
Juan Hernández (Rancho el Solitario)
La Luz [Barrio]
Francisco Villa Tecoac
José Luis Tovar Olvera
Hermenegildo Galeana
Huitzcolotepec
Gabriel Roldán
Guerrero
Guadalupe Huexotitla
Hueyotlipan
La Candelaria
General Domingo Arenas
La Alcaparrosa

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Hospital, Medical & Healthcare
Automobile
Other Services - Other
Travel & Tourism - Other
Banking & Finance
Travel & Tourism - Hotel & Lodging
Other Services - Government