නගර සංස්කරණය Mexico - Zacatecas

Carboneras (Los Lobos)
Cardona
Cienega de Roca Montes
Casas Nuevas
Campo Diez
Campo Real
Cementerio
Capellanía
Campo Uno
Cancún
Campo Dos
Canoas
Campo Quince
Carreta
Casa Colorada
Ciénega de los Fresnos
Carrillo
Cañaditas
Campo Dieciséis (La Honda)
Campo Veinte (La Honda)
Casa de Cerros
Cañón del Balazo
Campo Doce
Caopas
Cándido Monreal
Cañas
Ciénega de Santa Cruz
Cieneguilla
Cerrito de la Cruz
Castañedas
Campo Veinticuatro (La Honda)
Campo Tres B
Ciénega Grande
Ciénaga
Campo Once
Cepeda
Cienega San Pedro
Cienega de la Esperanza (Cordón de la Mula)
Campo Veintitrés
Capulín
Cerrito de Momax
Casa Blanca
Ciénega de las Esperanzas
Cavas del Altiplano
Cañón de las Burras
Campostela
Carrillos (Los Carrillos)
Ciénega del Llano
Ceja
Campo Siete
Ciénega de San Jerónimo
Carretas (El Caracol)
Ciénega de Rosas
Campo Seis
Cienega del Oso
Campo Diecisiete
Campo Cuatro
Ciénega
Capulín de la Sierra
Cañitas de Felipe Pescador
Castellanos (Castellano de Arriba)
Capulín de las Salinas
Centro
Casas Coloradas
Cerrito Blanco
Centro el Bordo
Cata de Juanes
Carretones
Ciénega de Purísima
Casa Blanca (Everardo Macías Medina)
Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón)
Capilla Santa Rosa
Cedros
Campo Trece
Carnero
Cañitas Viejo
Carretas
Carrizalillo
Carnicero
Cienega de Tapia
Casas Grandes (Santo Domingo)
Cantuna
Campo Ocho
Cantería
Campo Veintidós
Ciénega de Arriba
Canelos
Carbonera
Cañada Blanca
Campo de Aviación
Ciénega y Mancilla
Ciénega de Abajo
Cerano
Caracoles
Casas Blancas
Campo Nueve
Capulín de Abajo
Carboneras
Canalejas
Cerrito de Dolores

වඩාත්ම නරඹන ලද පැතිකඩයන්

Shopping/Store - Other
Other Services - Other
Universities, Colleges & Training
Hospital, Medical & Healthcare
Other Services - Public Services
Travel & Tourism - Hotel & Lodging